Disclaimer

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van GITP B.V.
Algemene pagina disclaimer Header

Gebruik van de website

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geadviseerd en geacht hiervan kennis te nemen. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden je aan advies in te winnen bij een GITP professional, voordat je beslist of handelt.

Wij besteden veel aandacht aan, en betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij, de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Ondanks al onze voortdurende inspanningen kan GITP niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vanwege de aard en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie(processen) en de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen, garandeert of waarborgt GITP niet dat de website ononderbroken, zonder vertraging, vrij van fouten, omissies of virussen zal zijn. Daarom wordt de informatie verstrekt "as is", zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook met betrekking tot nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid.

Geen aansprakelijkheid

In geen geval zijn GITP, alle met haar verbonden ondernemingen, opdrachtgevers, eventuele handelsagenten of werknemers, aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van GITP sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
GITP geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie(s), verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan (met inbegrip van concepten, ideeën, methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, producten, sjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafische voorstellingen en informatie op of beschreven op de website) zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van GITP. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik onder vermelding van de bron en met inachtneming van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van GITP, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van GITP. Ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze website vormt een inbreuk op auteursrecht, handelsmerk- en handelsnaamrecht en overige toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van GITP. GITP draagt geen risico of verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk indien een gebruiker niet de uitdrukkelijke toestemming van GITP heeft verkregen.

De naam GITP en het GITP-logo zijn (gedeponeerde) handelsmerken van GITP en andere product- en dienstnamen die op de website worden genoemd, kunnen (gedeponeerde) handelsmerken zijn van GITP. Gebruik van deze merken vereist uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van, en een licentieovereenkomst met, GITP. Ongeoorloofd gebruik van deze en andere handelsmerken uit de portfolio van GITP is niet toegestaan.

Hyperlinks en verwijzingen

De eventuele websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks voor gebruiksgemak en ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen, worden niet door GITP beheerst, gemaakt en/of onderhouden. GITP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites van derden.

De volgende weblinkactiviteiten zijn uitdrukkelijk verboden door GITP en kunnen inbreuk opleveren op handelsnaam, merk- en auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten van GITP:

  • links waarbij ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van het logo van GITP;
  • een vorm van koppeling die de URL verhult en/of de homepage of pagina's omzeilt waarop het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van GITP, deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer en de verwijzing naar onze privacyverklaring staan vermeld.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt GITP gegevens vast. Zie hiervoor onze privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Op deze website en inhoud ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001