088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen

Van afvinkcultuur naar strategisch partnerschap

De ontwikkeling van de governance is de afgelopen jaren als reactie op de debacles in het publieke domein, nogal technisch en procedureel van aard geweest. Nu wordt het tijd om nieuwe concepten van governance uit te werken en in de praktijk te brengen. Van afvinkgedrag naar strategisch partnerschap.

vraag adviesgesprek aan
vraag adviesgesprek aan

Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht

Naar een nieuw governance concept

Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht

Naar een nieuw governance concept

De ontwikkeling van governance is de afgelopen decennia nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren, angst en wantrouwen overheersten. Gaandeweg realiseren we ons dat er nieuwe concepten van governance nodig zijn waarbij bestuur en toezicht zich op een andere manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden: een omgang die tot meer waarde-creatie leidt, ook in maatschappelijke zin.

Eigen onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat bestuur en toezicht in toenemende mate op zoek zijn naar een omgang voorbij de regelcultuur, het formele onderlinge verkeer en het afvinken; om te komen tot meer inhoudelijk debat, intensievere verbindingen met stakeholders en een grotere zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en verantwoording.

Visie-uitwisseling en daarbij het debat met elkaar zoeken, openstaan voor en (netwerk-)verbindingen leggen met anderen (de dialoog organiseren, kritische tegenspraak organiseren) en aanspreekbaar zijn voor en verantwoording afleggen aan betrokkenen en belanghebbenden, blijken belangrijke bouwstenen voor een nieuw concept van governance.

Whitepaper: Strategisch partnerschap

Download hier het volledige whitepaper 'Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht'

Webinar

DE STAP NAAR BESTUURDER, WEET WAT U TE WACHTEN STAAT. Wat is er nodig om succesvol de stap naar een eindverantwoordelijke positie te zetten? In welk krachtenveld plaatst u uzelf en wat vraagt dat van u als persoon? We zoomen in op het functioneren van het bestuur, de verhouding met het toezicht en het krachtenveld van relevante stakeholders: welke kwaliteiten vraagt dat van de verantwoordelijke leider? En welke toegevoegde waarde kan de toezichthouder of de medezeggenschap voor het bestuur hebben?

Contact

Vragen over onze bestuur en toezicht?